2019 આંતરરાષ્ટ્રીય સી.ઇ.એસ.

પ્રિય ગ્રાહકો,
 
ખૂબ આનંદ સાથે અમે ગોપોડ ગ્રુપ લિમિટેડ તમને 2019 આંતરરાષ્ટ્રીય સીઈએસમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપીએ છીએ.
 
કૃપા કરીને અમારી બૂથ માહિતી નીચે જુઓ:
તારીખ: જાન્યુઆરી 8-11,2019
બૂથ નંબર: દક્ષિણ હોલ 4, 36924
 
અમે તમને ત્યાં મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ!
 
ચીર્સ!


પોસ્ટ સમય: મે-07-2020