પેટન્ટનું પ્રમાણપત્ર

rsjkoy
stjsk
tjdktlo
dgewrwtyry
dzgeyuru
hrutiyiyio
xheaw
zdgwRey
4
5